دوره پایه و حرفه‌ای طراحی سازه

تعداد جلسات :
مدت دوره :
تهیه و دانلود جزوه متنی تصویری

مهندس سیدعلی ذاکری

سرفصل‌های کلی جلسات دوره پایه طراحی سازه

هر بخش شامل چندین زیرمجموعه بوده و از نظر زمانی حدود 40 الی 60 دقیقه مفید می‌باشد.

بخش 1 :بررسی نقشه‌های معماری و ترسیم خطوط شبکه

بخش 2 :مدلسازی اولیه (ترسیم تیر و ستون)

بخش 1 :تعریف مصالح و مقاطع تیر و ستون (مطابق آیین‌نامه‌های ویرایش جدید – مبحث نهم 99 و …)

بخش2 :معرفی انواع سقف‌ها، اختصاص دادن مقاطع تیر و ستون، ترسیم سقف‌ها

بخش1 :فلسفه بارگذاری و دسته بندی انواع بارها + بررسی دیتیل‌های بار مرده

بخش2 :معرفی انواع بارزنده، بار معادل تیغه بندی، باربرف. (جمع بندی مقادیر بارهای ثقلی)
       – بخش2-1 :اختصاص بارهای ثقلی پروژه در نرم افزار ETABS( بارهای سقف و دیوارها، راهپله و آسانسور)

بخش3 :مفاهیم اولیه تحلیل سازه‌ها، معرفی روش استاتیکی معادل (محاسبه بارهای زلزله استاتیکی)

بخش4 :وزن مؤثر لرزهای + بار اصلاح جرم MASS + نیروی قائم زلزله

بخش5 :معرفی روش تحلیل دینامیکی طیفی (محاسبه بارهای زلزله دینامیکی) و همپایه سازی

بخش6 :ترکیب بار زلزله 30- 100 و معرفی انواع نامنظمی‌ها مطابق استاندارد 2800

بخش1 :روش ساخت دستی ترکیب‌بارها مطابق مبحث ششم 1398

بخش2 :روش اتوماتیک ساخت ترکیب‌بارهای توسط نرم افزار ETABS

بخش1 :اختصاص تکیه‌گاه‌ها، نواحی صلب انتهایی، اختصاص دیافراگم صلب، اثر پی دلتا

بخش2 :افزودن ضرایب ترک خوردگی و تنظیمات قبل از تحلیل سازه

بخش1 :تخمین اولیه مقاطع و طراحی سازه و ارائه نکات بهینه‌سازی در مقاطع

بخش2 :بررسی نتایج طراحی مقاطع

بخش1 :کنترل نامنظمی پیچشی

بخش2 :کنترل دریفت

بخش3 :کنترل زمان تناوب

بخش4 :کنترل ضریب نامعینی سازه

بخش5 :کنترل برش چشمه اتصال

بخش6 :کنترل سختی جانبی طبقات (طبقه نرم یا خیلی نرم)

بخش1 :مدلسازی فونداسیون و تعریف مقاطع و مصالح در نرم افزار SAFE

بخش2 :ترسیم پی نواری و نوارهای طراحی و اختصاص سختی خاک تعریف شده

بخش3 :تنظیمات قبل از تحلیل و طراحی فونداسیون

بخش4 :طراحی فونداسیون و بررسی خروجی میلگردهای آن

جلسات تکمیلی دوره پایه طراحی سازه

✓ آموزش نصب و فعال سازی نرم افزارهای موردنیاز (اتوکد 2020 – ایتبس 2019 – سیف 2016 )

✓ انواع روش‌های مدلسازی دیوار حائل در نرم افزار ETABS

✓ مدلسازی راه‌پله در نرم افزار ETABS مطابق پیوست ششم استاندارد 2800

✓ تحلیل و طراحی سازه به روش تحلیل دینامیکی طیفی

✓ ترسیم و بررسی نقشه های اجرایی المان های سازهای مطابق خروجی نرم افزار ETABS و SAFE

آموزشی متفاوت، حرفهای و با بیان ساده در خصوص طراحی دیواربرشی

کاملا از صفر و البته بروز و حرفه ای

طراحی پروژه بتنی جدید از صفر با سیستم دوگانه قاب خمشی متوسط و دیواربرشی ویژه

طراحی دینامیکی پروژه مطابق آخرین ویرایش آیین نامه مبحث نهم 99

در نظرگیری سختی پیچشی دقیق (پالگین محاسبه دقیق سختی پیچشی)

طراحی برشی دیوار برشی (برش تشدیدیافته و ..) مطابق مبحث نهم 99 و 19-ACI318

طراحی برشی دیوار برشی (برش تشدیدیافته و ..) مطابق مبحث نهم 99 و 19-ACI318

بحث و بررسی در خصوص دیتیل های دیواربرشی مطابق مبحث نهم 99 و 19-ACI318

دسته بندی آسان و مفهومی انواع آرماتورهای دیواربرشی (حداقل، حداکثر ،محدودیت ها و … )

طراحی و تشریح کامل دیتیل های المان مرزی دیوار برشی به دو روش تنش و جابه جایی (مطابق مبحث نهم 99 و 19-ACI318)

قیمت دوره

780،000 تومان

::: دوره‌های مفید دیگر :::