برای قبولی در این آزمون لازم است یک محتوای حداقل 5 دقیقه ای تولید، تدوین و جهت بررسی ارسال فرمایید.
زمان در نظر گرفته شده برای این کار حداکثر یک هفته میباشد.