تعداد سوالات : 3 سوال 2 سوال تستی و یک سوال تشریحی
مدت آزمون : 10 دقیقه