آزمون مجدد عملی جامع

تعداد سوالات : 4 آزمون عملی
زمان آزمون : هر آمون بین 25 تا35 دقیقه