استارت آباد، واحد فناور مرکز رشد دانشگاه قم

استارت آباد فعالیت خود را از سال 1399 در دانشگاه قم به عنوان یک تشکل و استارتاپ دانشجویی با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شروع کرد.

دوسال با حمایت دانشگاه قم به عنوان یک استارتاپ دانشجویی تحت عنوان استارتاپ کارآفرینی دانشگاه قم فعالیت کرد.

یکی از مراکزی که مسیر رشد و موفقیت را برای مجموعه هایی مثل استارت آباد فراهم می کند، مراکز رشد دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری است.

اما برای ورود و پذیرش در این مراکز بایستی یک مجموعه فناور که ایده و تیمی دارد شرایطی را برای خود ایجاد کند تا بتواند تحت حمایت مراکز رشد قرار گیرد.

استارت آباد توانست این شرایط را در انتهای سال 1401 ایجاد کند و در مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه قم به عنوان یک مرکز فناور پذیرفته و مستقر شود.